حضور شرکت همگامان بعنوان تنها حامی فنی همایش ملی “دورکاری در نظام اداری”

کارگاه آموزشی دورکاری در سازمان های دولتی توسط شرکت همگامان و با حضور مجازی آقای Andi Lik به مدت سه روز با حضور مدیـران ارشدفآوای سازمان های اجرایی دولت در محل موسسه مطالعات سـازمان گسترش ونوسازی صنـایع ایران برگـزار گردید.

بازدید جناب دکتر بزرگیان معاونت محترم ریاست جمهوری از دستاورد های شرکت همگامان