اعلام لیست واحد های صنعتی نمونه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

لیست واحد های نمونه صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

 

واحدهای صنعتی و معدنی نمونه