گوهینامه شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک کشور [sdm-download id=”3222″ fancy=”0″]

 

لینک مستقبم مشاهده رتبه در سایت شورای عالی انفورماتیک