کسب اولین و تنها پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) توسط شرکت همگامان