گزارش ویدئویی از پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2017