ابوالفضل محمدی قدیم

ابوالفضل محمدی قدیم

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

قادر محمد زاده

مدیرمالی و اداری