بازدید آقای عرب باغی مدیرعامل منطقه آزاد ارس و تعدادی از مدیران و معاونین وی از غرفه گروه شرکت های همگامان و طرح_ملی_خوش .

منطقه آزاد ارس خواهد توانست از پتانسیل های بی بدیل همگامان به عنوان اولین دارنده پروانه اپراتوری مرکز تماس عمومی که به زبان های مختلف به گردشگران خارجی خدمات ارائه می دهد و نیز طرح_ملی_خوش، در جهت ارتقاء سطح ارائه خدمات خود در این منطقه استفاده نماید.