بازدید دکتر بهشتی عضو شورای شهر تبریز و استاد اقتصاد دانشگاه تبریز از غرفه