دفاتر محترم منتخب جهت شرکت در فاز پایلوت سامانه مشاغل خودرو سازمان امور مالیاتی می توانند راهنمای سیستم را از این صفحه دریافت نمایند.