بازدید آقای دکتر چیت چیان وزیر اسبق نیرو در غرفه همگامان و طرح_ملی_خوش