پیرو راه اندازی اولین کالسنتر تخصصی و بین المللی ایران در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، گروه شرکتهای همگامان موفق به اخذ اولین و تنها پروانه ارائه خدمات مرکز تماس کشور از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گردید.