بازدید آقای دکتر پاشایی مدیرکل آموزش پرورش استان و آقای دکتر فکورنیا رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش از غرفه همگامان و طرح_ملی_خوش