بازدید آقای فیضی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از غرفه