[text]زیر سیستم حسابداری مالی همگامان جهت نگهداری حسابهای شرکتها با توجه به استانداردهای کشور جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است. ویژگیهای عمومی این زیر سیستم شامل تعریف کدینگ مالی در سطوح گروه، زیر گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل، امکان وارد کردن اسناد مالی در محیطی کاربر پسند، ارائه گزارشات مرور حساب ها در سطح تراز کل، تراز معین، تراز تفصیل و دفاتر کل، معین و تفصیل و اخذ گزارشات چاپی با فرمتهای ۴ و ۸ ستونه و ارسال اطلاعات کلیه گزارشات با فرمت اکسل، ورد و HTML. صدور اسناد دائم و کل، صدور اسناد بستن حساب های سود و زیانی و پایان دوره نیز در محیطی بسیار ساده نیز از امکانات این سیستم می باشد.
[/text]
[three_fourth]

[special_text tagname=”h3″ pattern=”yes” color=”#ff6600″ font_size=”13″ font_weight=”normal” font=”default” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ align=”right”]ویژگی های شاخص[/special_text]
[list type=”icon-arrow”]

  • تفصیل بالا: پشتیبانی از مفهوم تفصیل بالاتر در تعریف اطلاعات تفصیل. این ویژگی با اینکه در ظاهر بسیار ساده جلوه میکند، در عمل امکان اخذ گزارشات و تعریف سناریو های پیچیده کاری را در شرکت ها ممکن می سازد. بعنوان مثال تعریف ساختاری هرمی از فروشنده ها در واحد های فروش و اخذ گزارشات تراز مالی فروشنده ها در هر سطحی از هرم یکی از امکانات این ویژگیست. بدین معنی که شما می توانید تراز یک سرگروه را با در نظر گرفتن فروش ها یا حساب های دریافتنی زیرگروه هایش دریافت نمایید. روش دیگری برای اخذ چنین گزارشاتی استفاده از تفصیل سطح ۲ است که نسبت به این روش معایبی دارد. از جمله معایت این روش نیاز به دقت اپراتور ورود اسناد در رعایت ثبت تفصیل دوم در تمامی اسناد است. یعنی از نظر اجرایی بسیار کار را مشکل میکند
  • نگاشت معین: از این ویژگی هنگام صدور اسناد خودکار از زیر سیستم ها استفاده میگردد. این ویژگی نیز کاربردهای بسیار متنوعی دارد و سناریو های مختلفی جهت استفاده از آن می توان تعریف نمود. بعنوان مثال، فرض کنید شرکت محصولات خود را به کارمندان خود نیز می فروشد. در این صورت میتوان تعریف نمود که هنگام صدور سند صورت حساب فروش برای طبقه تفصیل کارمندان، بجای بدهکار نمودن حساب معین حساب های دریافتنی تجاری حساب معین دیگری، مثلاً جاری کارکنان بدهکار گردد. روش دیگر پشتیبانی از این سناریو، تعریف نوع جدیدی از صورتحساب است با عنوان صورتحساب فروش به کارکنان که میتوان تنظیم حساب معین آن را بر روی حساب جاری کارکنان قرار داد. این روش نیز به معنی اضافه شدن یک روال جدید به روال هاست که باید به کاربران آموزش داده شود و ممکن است کاربر در ورود اطلاعات استاندارهای را رعایت ننماید.

[/list]
[/three_fourth]
[one_fourth_last]
[special_text tagname=”h3″ pattern=”yes” color=”#ff6600″ font_size=”13″ font_weight=”normal” font=”default” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ align=”right”]سیستم ها[/special_text]
[list type=”icon-circle”]

[/list]
[/one_fourth_last]