[three_fourth]
[special_text tagname=”h3″ pattern=”yes” color=”#ff6600″ font_size=”13″ font_weight=”normal” font=”default” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ align=”right”]ویژگی های شاخص[/special_text]
[list type=”icon-arrow”]

 • امکان تعریف استاندارد مصرف محصولات و نیم ساخته به تفکیک مواد، دستمزد و سربار (BOM)
 • معرفي ظرفيتها و نيروي انساني توليد محصولات
 • ثبت گزارش توليد، سفارش خريد(تامين) مواد و برنامه تولید
 • طبقه بندي مراكز هزينه توليدي ، خدماتي ، اداري ، فروش
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد، با روش جذبی، در دوره های تعریف شده و در مراحل تولید.
 • دریافت هزینه های مستقیم از سایر زیر سیستم های مربوطه
 • ثبت هزینه های غیر مستقیم مراکز هزینه از جمله دوایر تولیدی طی فرآیند تسهیم در دوره های هزینه یابی
 • تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير مستقیم با تعیین درصد گرایش هزینه ها
 • تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير (غير مستقيم) با استفاده از مبانی تسهیم و ثابت، متغیر یا دوگانه بودن این مبانی
 • محاسبه مقدار سربار و دستمزد جذب شده به محصولات بر اساس روش مقدار استاندارد براي توليد واقعي
 • محسابه میزان دستمزد و سربار جذب شده هر مرکز و گزارش دستمزد و سربار جذب نشده مرکز
 • گزارش کاربرگ بهای تمام شده هر محصول در مراحل مختلف تولید
 • گزارش یادداشت بهای تمام شده محصولات بطور خودکار و انواع گزارشات جهت اثبات گردشهای یادداشت بهای تمام شده
 • گزارش آنالیز تسهیم هزینه ها
 • گزارش دستمزد و سربار جذب شده به تک تک تولیدات در مراکز تولیدی

[/list]
[/three_fourth]
[one_fourth_last]
[special_text tagname=”h3″ pattern=”yes” color=”#ff6600″ font_size=”13″ font_weight=”normal” font=”default” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ align=”right”]سیستم ها[/special_text]
[list type=”icon-circle”]

 • سیستم بهای تمام شده
 • سیستم برنامه ریزی تولید

[/list]
[/one_fourth_last]