• کمک به توسعه کسب و کار اصناف با ساماندهی و روال مند کردن درخواست ، نیاز شهروندان و ارجاع درست کار به تامین کنندگان کالا و خدمات واجد شرایط
  • کمک به ایجاد اشتغال و خلق ثروت با توجه ویژه به بالفعل نمودن پتانسیلهای جوانان آماده کار و همچنین بکارگیری بخشی از قشر بیکار جامعه در فعالیتهای غیر تخصصی که هم اکنون به طرق مختلف در قالب کمکهای دولتی امرار معاش مینمایند.
  • کمک به امر تمرکززدایی از کلانشهرهای کشور بویژه از تهران بزرگ در امر واگذاری وظایف و مسیولیتهای مراکز پاسخگویی (کال سنتر و حذف مسافرتهای درون و برون شهری غیر ضرور با اجرای انجام خدمات نیابتی با توجه ویژه به اولویتبندی فعالیتهای که عملیاتی نمودن آنها میتواند ترافیک درون شهری و به دنبال آن آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع انرژی و تبعات ناشی از حوادث طبیعی و بحرانهای احتمالی ایجاد شده و … به حداقل میزان خود کاهش دهد
  • کمک به توسعه رفاه و امنیت اجتماعی با تمرکز بر روی توسعه تحقق دولت و شهروند الکترونیک
  • توجه به امر مستندسازی رخدادها و فعالیتهای صنفی با هدف برنامه ریزی بهبود فضای کسب و کار در کشور با دسترسی به اطلاعات دقیق و کارآمد و مدیریت بهبود فرایندها
  • کمک به فرایند استاندارد سازی خدمات شهروندی قابل ارائه به مردم در سطح کشور با امکان دسترسی به نرخ خدمات مذکور به تفکیک مناطق مختلف کشور
  • کمک به قشر قابل توجهی از مردم بویژه در کلانشهرها که در حال حاضر با وجود فعالیت در چرخه اقتصادی ، جزو بیکاران محسوب میگردند که بدلیل طمع کاذب حضور این جمعیت در بازار ، عدم ثبات فعالیتها و پاسخگویی به مسیولیتهای اجتماعی ، از هیچ هویت اجتماعی برخوردار نبوده و یا بدلیل فرار مالیاتی و … خود و افراد تحت تکفل خود را ، از داشتن هویت قانونی محروم مینمایند و به همین سبب از حداقل مزایای چتر حمایتی دولت مانند بیمه تامین اجتماعی و … برخوردار نیستند و با کمترین حوادث در معرض خطرات جدی از هم گسستن کانون خانواده قرار گرفته و صدمات جدی به بهداشت جسمی و روانی آنها وارد میگردد و به همین جهت نیز جامعه و محیط اطراف خود را در معرض خطرات جدی ناشی از انواع بزه های اجتماعی قرار میدهند . سامانه خوش میتواند بخش عمده ای از این موضوعات را مرتفع نماید.