بازدید معاون فرماندار ویژه مرند، بخشدار مرند و سایر مدیران اجرایی فرمانداری مرند از غرفه همگامان

معاون فرماندار ویژه مرند، بخشدار مرند و سایر مدیران اجرایی فرمانداری مرند از غرفه همگامان بازدید کردند. به توجه به تفاهمات فیمابین بزودی خوش (خدمات ویژه شهروندی) فعالیت های خود را به صورت گسترده در مرند آغاز خواهد کرد.