بازدید دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از غرفه گروه شرکت های همگامان

بازدید دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از غرفه گروه شرکت های همگامان در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی.
دکتر پزشکیان در این دیدار با دستاوردهای اولین اپراتور مرکز تماس توزیع یافته کشور و طرح_ملی_خوش آشنا شدند که توانسته است میزان بالایی از اشتغالزایی پایدار را در کشور ایجاد نماید.