بازدید دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از غرفه همگامان در نمایشگاه ربع رشیدی

دکتر کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به همراه دکتر خدابخش استاندار آذربایجان شرقی و مهندس حسین زاده مدیرکل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دکتر قاسمی مدیرکل سازمات حفاظت از محیط زیست استان از غرفه همگامان در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی بازدید کرده و با اولین اپراتور مرکز تماس عمومی کشور و نیز طرح_ملی_خوش آشنا شدند.
خوش به عنوان طرحی استارتاپی، دانش بنیان و اشتغالزا توانسته است میزان قابل توجهی از اشتغالزایی پایدار در کشور را ایجاد کند. همچنین به دلیل توجه خوش به صیانت از محیط زیست و تاثیری که در کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها دارد مورد توجه مسئولین و فعالین زیست محیطی کشور قرار گرفته است.