بازدید آقای پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از غرفه گروه شرکت های همگامان و طرح_ملی_خوش .

همگامان به عنوان اولین دارنده پروانه اپراتوری مرکز تماس عمومی کشور توانسته است با اجرای پروژه های مختلف بر روی بستر مرکز تماس این صنعت نوین را وارد کشور کرده و نیز با تمرکز زدایی از تهران مراکز تماس خود را در مناطق مختلف توزیع نماید که موجب اشتغالزایی پایدار در مناطق فوق شده است.