حضور سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان آقای کریم زاده در غرفه

 

 

photo_2017-11-15_15-58-34