حضور سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان آقای کریم زاده در غرفه