بازدید مدیران ارشد بیمه سلامت استان از غرفه همگامان و طرح_ملی_خوش