بازدید خانم دکتر شهرکی نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران به همراه خانم دکتر اشراقی مدیرکل اموربانوان استانداری

با توجه به رسالت اصلی این سازمان در ایران که فقرزادیی و اشتغال مولد برپایه اقتصاد رقابتی، فناوری اطلاعات و نیز توجه به محیط زیست سالم است، همگامان توانسته است با اجرای دو طرح محوری بر مبنای صنایع پاک و اشتغالزا در مناطق کم برخوردار(تاسیس و بهره برداری از مراکز تماس توزیع یافته در شهرهای کم برخوردار و طرح ملی خوش) توجه یونیدو و نمایندگان آن در کشور را جلب نماید.