راهکارهای امنیتی و نظارتی از راه دور بر مبنای IP

استقرار سیستم های کنترلی نظارتی با همکاری با شرکت Histream (یکی از بزرگترین تامین کنندگان دوربینهای مبتنی بر شبکه در جهان)