بازدید جناب دکتر بزرگیان معاونت محترم ریاست جمهوری از دستاورد های شرکت همگامان