حضور شرکت همگامان بعنوان تنها حامی فنی همایش ملی “دورکاری در نظام اداری”

کارگاه آموزشی دورکاری در سازمان های دولتی توسط شرکت همگامان و با حضور مجازی آقای Andi Lik به مدت سه روز با حضور مدیـران ارشدفآوای سازمان های اجرایی دولت در محل موسسه مطالعات سـازمان گسترش ونوسازی صنـایع ایران برگـزار گردید.