اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از سوی گروه شرکتهای همگامان

در راستای تولید فعالیتهای فنی و تخصصی گروه، این پروانه بمنظور توسعه محصولات نرم افزاری از وزارت صنعت معدن و تجارت اخذ گردید. از سوی دیگر همزمان با فعالیتهای فوق کارخانه تولید نرم افزار برای اولین بار در کشور در شهرک سرمایه گذاری خارجی در حال احداث می باشد که بلافاصله پس از خاتمه فرآیند های عمرانی بصورت عملیاتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.